تبلیغات
حق پیشگان عدالت - ارث
حق پیشگان عدالت
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


بار پروردگارا ما را در راهی که خودت میخواهی هدایت فرما ونه در راهی که نفسمان میخواهد هدف اینجانب ارتباط مجازی با دوستان ودانشجویان به جهت بالا بردن دانش خود و دوستان گرامی است امیدوارم در تمامی مراحل زندگی سربلند وپیروز باشید. ::.

مدیر وبلاگ :روح اله عسکری
مطالب اخیر
نویسندگان

ارث

ارث به باقی مانده اموال میت گفته می شود،که دراسلام قانون خاصی برای تقسیم ان دربین ورثه میت بیان شده است این باب در فقه اسلام ((باب فرائض))یا کتاب ((الفرائض)) نامیده میشودکه نام گذاری آن به کتاب الفرائض ازآن رواست که سهم بعضی از خویشاوندان میت در قرآن بیان شده است عنوان ارث از باب های مهم فقهی است که مسائل واحکام ارث به تفصیل در آن ا مده است

  تعریف ارث مفهوم مصدری واسمی

استحقاق مال یاحقی با مرگ دیگری یا انچه در حکم مرگ است با شرایط وملاکهای خاص راارث گویند تعریف یاد شده،تعریف ارث به مفهوم مصدری است .مفهوم اسمی آن عبارت است از داریی و حقوقی که افراد با مرگ دیگری با آنچه در حکم مرگ است مانند ارتداد ،مستحق میشود

تعریف وارث ومورث ومیراث

به ارث برنده (وارث)،به کسی که از خود ارث بر جای میگذارد (مورث) وبه آنچه که از میت باقی می ماند  ،خواه مال یا حق قابل انتقال مانند حق خیار وحق شفعه (ترکه)و(میراث)گفته میشود

تعبیر فقها از ارث

فقیهان به پیروی از قران کریم از ارث به (فریضه)و(فرض) نیز تعبیر کرده اند عنوان ارث از باب های مهم فقهی است که مسائل واحکام ارث به تفصیل در آن امده است در این جا به محورهای مهم وکلی آن میپردازیم

ارکان ارث

مورث ،وارث وترکه البته پیش از تقسیم ترکه میان ورثه ،باید از ان حقوق دیگری مانند هزینه تکفین وتجهیز میت بدهی ها ووصایای او در ثلث مالش ونیز انچه مخصوص فرزند بزرگتر است خارج شود

اسباب ارث

اسباب و موجبات ارث دو چیز است :نسب وسبب

نسب :نسب عبارت است از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولایت شرعی ، وارثان نسبی میت به ترتیب اولویت وتقدم هر طبقه عبارتند از :

طبقه اول

پدر ،مادر،فرزند ونوه در صورت نبودن فرزند به قول مشهور نوه با وجود پدر ومادر میت ارث میبرد

طبقه دوم

پدر بزرگ ومادر بزرگ پدری ومادری هر چه بالا روند ،برادر وخواهر پدری و مادری ویا پدری ومادری ووفرزندان انان .در این طبقه ،وارث نزدیک ، مانع ارث بردن وارث دور میشود

برای مثال ،با وجود جد وجده  ،پدر ایشان وبا وجود برادر وخواهر ،فرزندان انان ارث نمیبرند هر چند فرزندان انان با وجود جد وجده ارث میبرند

طبقه سوم

عمو ،عمه ،دایی وخاله وفرزندان انان در صورت نبودن ایشان ؛جز یک صورت که پسر عموی پدری ومادری با عموی پدری با هم باشند .در این فرض ،عموزاده بر عمو مقدم است.

از جمله ورثان این طبقه –در صورت نبودن عمو ،عمه ؛دایی وخاله میت وفرزندانشان-عمو، عمه، دایی وخاله پدر میت است

از طبقه سوم به تبع قران کریم به <اولواالارحام >تعبیر شده است در قران بر مقدار ارث این طبقه تصریح نشده است ، بر خلاف طبقه های اول ودوم که <فرض بر> هسنتد بدین معنا که در قران کریم بر مقدار ارث انان تصریح شده است

وجوب حفظ ترتیب طبقات

تا زمانی که از هر طبقه یک نفر باقی است کسی از طبقه بعدی ارث نمیبرد

سبب

سبب بر دوگونه است:زوجیت

زوجیت دائم موجب ارث بردن هر یک از زن وشوهر از دیگری می شود زن وشوهر با وجود همه وارثان نسبی وسببی ارث میبرند از این رو جز طبقات به شمار نمی روند

به قول مشهوراگر در ضمن عقد موقت شرط ارث بری از یکدیگر نشود زن وشوهر از یکدیگر ارث نمیبرند

ارث بری ،در صورت شرط ضمن عقد موقت مورد اختلاف است

ولاء

ولاءبه معنای پیوند وعلقه میان دو نفر یا بیشتر از غیر طریق زوجیت ونسب بر سه قسم است:ولاءعتق ،ولاءضمان جریره ،ولاء امامت

موانع ارث

موانع ارث یا موجب محرومیت از همه ارث می شود یا ازبعض ان

موجب محرومیت از تمام ارث

بخش اول عبارت از :کفر،قتل ،برده بودن ،لعان ،زنا

کافر از مسلمان ارث نمی برد اما مسلمان از کافر ارث می برد

قتل :کشتن عمدی کسی به ناحق نه برای قصاص ، دفاع یا حد ومانند ان موجب محرومیت قاتل از ارث  است . به قول مشهور در قتل خطایی قاتل تنها از دیه پرداختی محروم میشود  در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد اختلاف است

قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است

برده بودن

برده بون مورث مانع از ارث است مگر ان که وارث منحصر به برده باشد در این صورت برده هر چند به طور قهری  از ترکه خریداری و ازاد میگردد وباقی مانده ترکه به او داده می شود

در این که برده در هر طبقه  ای از طبقات  سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او باید ازاد شود یا ان که این حکم اختصاص  به پدر ومادر یا انان به اضافه فرزندان میت دارد اختلاف است

لعان

اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند خود ملاعنه کند ،زن وشوهر از یکدیگر ونیز از فرزند مورد لعان وبا لعکس ، ارث نمیبرند

ماده 883 ق م: هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث میبرد لیکن از ارحام پدر(خویشاوندان)وهمچنین پدر وارحام پدری از پسر ارث نمیبرند

زنا

نه زنازاده از پدر ومادر خود ارث می برد و نه پدر ومادر ونزدیکان آنان از وی

طبقه سابق

وجود هر طبقه پیشین از طبقات یاد شده ، مانع ارث بردن طبقه بعدی است . همچنین در یک طبقه ،آن که به میت نزدیکتر است  ، مانع ارث بردن خویشاوند دورتر می شود.

موجب محرومیت از ارث

برخی اوقات مانعی موجب میگردد که سهم وارث از حد اعلی به حد ادنی تنزل کند که در ذیل به آن پرداخته می شود

کاهش سهم وارث از مرتبه بالا به پایین تر

گاهی به خاطر بروز مانعی ، سهم وارث از حد اعلی  به حد ادنی تنزل میکند به عنوان مثال،وجود فرزند موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم وسهم زن از یک چهارم به یک هشتم میشود.

جهات استحقاق سهم ارث به سه قسم اند: سهم بالفرض ، سهم بالقرابه ، سهم بالرد

سهام فرائض

سهام نامبرده شده در قران کریم عبارت است از :

نصف

صاحبان آن سه گروهند :

1.یک دختر در صورتی که میت پسری نداشته باشد

2.یک خواهر پدر ومادری یا پدری ،در صورتی که میت براد پدر یا مادری یا پدری نداشته باشد

3. شوهر در صورتی که همسر متوفای او فرزند یا فرزندزاده نداشته باشد

دوسوم

صاحبان ان سه گروهند:

1.دو دختر یا بیشتر در صورتی که میت پسر نداشته باشد

2.دو خواهر پدری در صورتی که میت برادر پدری نداشته باشد

3.دو خواهر پدر ومادری یا بیشتر در صورتی که برادر پدر ومادری نداشته باشد

یک سوم

صاحبان آن دو گروهند:

1.مادر در صورتی که میت فرزند یا برادرانی نداشته باشد داشتن یک برادر مانعی نیست

2.برادران یا خواهران مادری میت در صورتی که متعدد باشند

یک چهارم

صاحبان آن دو گروهند:

1.شوهری که زن متوفایش فرزند یا فرزندزاده داشته باشد

2.زنی که شوهر متوفایش بی فرزند یا فرزندزاده نداشته باشد

یک ششم

صاحبان آن سه گروهند:

1.پدر درصورتی که میت دارای فرزند باشد

2.مادر در صورتی که میت حداقل دو برادر یا چهار خواهر پدرومادری داشته باشد یا اینکه میت فرزند داشته باشد

3.برادر یا خواهر مادری در صورتی که تنها باشد یعنی برادر یا خواهر مادری دیگری نباشد

یک هشتم

صاحب آن زنی است که شوهر متوفایش فرزند یا فرزند زاده داشته باشد

 سهم قرابت

غیر از موارد ذکر شده ، بقیه وارثان  میت که سهم ارث انان در قران کریم مشخص نشده است <وارثان بالقرابه > نامیده می شوند

توارث همسران

زن وشوهر در صورتی از یکدیگر ارث میبرند  که عقد آنها دائمی باشد

کیفیت ارث انها از هم به شرح ذیل است:

در صورت فوت شوهر

1.میت فرزند ندارد:4/1(یک چهارم )به همسر و4/3 (سه چهارم)به سایر ورثه میرسد

2.میت فرزند دارد:8/1 (یک هشتم )به همسر 8/7(هفت هشتم) به سایر ورثه میرسد

در صورت فوت همسر

1.    میت فرزند ندارد:2/1(یک دوم)به شوهر 2/1 (یک دوم ) به سایرورثه میرسد

2.    2.میت فرزند دارد 4/1(یک چهارم) به شوهر و4/3(سه چهارم )به سایر ورثه میرسد

 

ارث در مرگهای جمعی

کسانی که از  یکدیگر ارث میبرند ، چنانچه همگی غرق شدند یا زیر اوار مردند ،  اگر تقدم مرگ یکی بر دیگری یا تقارن  انها معلوم نباشد ، همه از یکدیگر ارث میبرند ؛ ودر صورتی که تقدم یکی معلوم باشد دیگران از او ارث میبرند ودر صورت معلوم بودن تقارن ، هیچ کدام از هم ارث نمیبرند در الحاق دیگر اسباب مرگ جمعی به دوسبب یاد شده اختلاف است

-

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها : ارث، وصیت، زنا، طلاق، نکاح، قتل، لعان،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 16 اردیبهشت 1393
شنبه 27 اردیبهشت 1393 10:35 ق.ظ
اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودت رو وسط یه کوره دیدی ،
نترس و سعی کن پخته بیرون بیای ، وگرنه سوختن رو همه بلدن
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 08:28 ق.ظ
راستی هر روز که بهم رای میدی؟
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 08:28 ق.ظ
بهت تبریک میگم
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 08:27 ق.ظ
تو نباشی لحظه ها بیهوده است

در پس لبخندهایم گریه است

تو نباشی غم اسیرم میکند

دوریت هر لحظه پیرم میکند !

ولادت حضرت علی(ع) مبـــــــــــــــــــــــارک
سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 08:27 ق.ظ
تو نباشی لحظه ها بیهوده است

در پس لبخندهایم گریه است

تو نباشی غم اسیرم میکند

دوریت هر لحظه پیرم میکند !

ولادت حضرت علی(ع) مبـــــــــــــــــــــــارک
یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 01:30 ب.ظ
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﻭﻧﺨﻮﻥ ﺍﻭﻝ ﻳﻪ ﺁﺭﺯﻭﺑﮑﻦ !
. . . . . . . . . .
ﺍﻳﻦ
ﭘﻲ ﺍﻡ ﺭﻭﺑﻪ ﺩﻩ ﻧﻔﺮﺍﺯﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﺑﻔﺮﺱ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﺎﺕ
ﺩﺭﻋﺮﺽ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ ﺍﻣﺎﺍﮔﻪ ﻧﻔﺮﺳﺘﻲ
ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪﻱ ﻣﻴﻮﻓﺘﻪ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﻢ ...
ﺑﻪ ﺩﻩ ﻧﻔﺮﺑﻔﺮﺱ

ﺑﻌﺪﺍﺯ 28ﺩﻗﻴﻘﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻬﺖ

ﺯﻧﮓ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﮐﻪ...
شنبه 20 اردیبهشت 1393 10:29 ق.ظ
ادکنکه دلتنگیام پر شده از هوای تو ،
اگه نیای میترکه خونش میوفته پای تو
جمعه 19 اردیبهشت 1393 07:25 ب.ظ
////

گاهی در شتاب زندگی
گوشه ای بایست و بگو :
خدایا می دانم که هستی
همه ی ترسها ، دلهره ها ،دلتنگی ها
تنهایی ها و همه دردهارا خط می زنم با یک واژه
خـــــــــــــــــــدا... ////
روح اله عسکری هستی وجودم بی نام تو هیچ است خدا
جمعه 19 اردیبهشت 1393 04:46 ب.ظ
خوب بود. مرسی
جمعه 19 اردیبهشت 1393 03:00 ب.ظ
به سلامتی اونهائی که دوست دارم رو درک می کنند

و اونو به حساب کمبودهات نمی ذارن . . .
پنجشنبه 18 اردیبهشت 1393 10:26 ق.ظ

سلام عالی بود.
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 08:56 ب.ظ
////

باران گیتارش را کوک می کند

صاعقه می زند به سیم آخر ////
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 05:16 ب.ظ
سلام ممنون از حضور همیشگیتون......
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 03:37 ب.ظ
ممنون دوستم وبلاگ جالب انگیزی داری
موفق باشی
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 08:14 ق.ظ
سلام ، ممنون بابت حضورتان ////

هیچ انسانی دوست ندارد بمیرد
اما همه ی آنها دوست دارند به بهشت بروند
اما ای انسانها ، برای رفتن به بهشت اول باید مرد ////
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
حقوق جزا و جرم شناسی


وب سایت حق و حقوق